top of page
Search

”On the Historical Unity of Russians and Ukrainians P2“


The name ”Ukraine“ was used more often in the meaning of the Old Russian word ”okraina“ (periphery), which is found in written sources from the 12th century, referring to various border territories. And the word ”Ukrainian“, judging by archival documents, originally referred to frontier guards who protected the external borders.


The Polish-Lithuanian Commonwealth at its greatest extent in 1619

Population density of the Commonwealth per each voivodeship in 1650

On the right bank, which remained under the Polish–Lithuanian Commonwealth, the old orders were restored, and social and religious oppression intensified. On the contrary, the lands on the left bank, taken under the protection of the unified state, saw rapid development. People from the other bank of the Dnieper moved here en masse. They sought support from people who spoke the same language and had the same faith.

During the Great Northern War with Sweden, the people in Malorossia were not faced with a choice of whom to side with. Only a small portion of the Cossacks supported Mazepa's rebellion. People of all orders and degrees considered themselves Russian and Orthodox.


Cossack senior officers belonging to the nobility would reach the heights of political, diplomatic, and military careers in Russia. Graduates of Kiev-Mohyla Academy played a leading role in church life. This was also the case during the Hetmanate – an essentially autonomous state formation with a special internal structure – and later in the Russian Empire. Malorussians in many ways helped build a big common country – its statehood, culture, and science. They participated in the exploration and development of the Urals, Siberia, the Caucasus, and the Far East. Incidentally, during the Soviet period, natives of Ukraine held major, including the highest, posts in the leadership of the unified state. Suffice it to say that Nikita Khrushchev and Leonid Brezhnev, whose party biography was most closely associated with Ukraine, led the Communist Party of the Soviet Union (CPSU) for almost 30 years.

In the second half of the 18th century, following the wars with the Ottoman Empire, Russia incorporated Crimea and the lands of the Black Sea region, which became known as Novorossiya. They were populated by people from all of the Russian provinces. After the partitions of the Polish-Lithuanian Commonwealth, the Russian Empire regained the western Old Russian lands, with the exception of Galicia and Transcarpathia, which became part of the Austrian – and later Austro-Hungarian – Empire.


The incorporation of the western Russian lands into the single state was not merely the result of political and diplomatic decisions. It was underlain by the common faith, shared cultural traditions, and – I would like to emphasize it once again – language similarity. Thus, as early as the beginning of the 17th century, one of the hierarchs of the Uniate Church, Joseph Rutsky, communicated to Rome that people in Moscovia called Russians from the Polish-Lithuanian Commonwealth their brothers, that their written language was absolutely identical, and differences in the vernacular were insignificant. He drew an analogy with the residents of Rome and Bergamo. These are, as we know, the center and the north of modern Italy.


Ukrania quae et Terra Cosaccorum cum vicinis Walachiae,Moldoviae Johann Baptiste Homann_(Nuremberg,_1720)

Many centuries of fragmentation and living within different states naturally brought about regional language peculiarities, resulting in the emergence of dialects. The vernacular enriched the literary language. Ivan Kotlyarevsky, Grigory Skovoroda, and Taras Shevchenko played a huge role here. Their works are our common literary and cultural heritage. Taras Shevchenko wrote poetry in the Ukrainian language, and prose mainly in Russian. The books of Nikolay Gogol, a Russian patriot and native of Poltavshchyna, are written in Russian, bristling with Malorussian folk sayings and motifs. How can this heritage be divided between Russia and Ukraine? And why do it?

The south-western lands of the Russian Empire, Malorussia and Novorossiya, and the Crimea developed as ethnically and religiously diverse entities. Crimean Tatars, Armenians, Greeks, Jews, Karaites, Krymchaks, Bulgarians, Poles, Serbs, Germans, and other peoples lived here. They all preserved their faith, traditions, and customs.


1685 Moscovia Peter Schenk

I am not going to idealise anything. We do know there were the Valuev Circular of 1863 an then the Ems Ukaz of 1876, which restricted the publication and importation of religious and socio-political literature in the Ukrainian language. But it is important to be mindful of the historical context. These decisions were taken against the backdrop of dramatic events in Poland and the desire of the leaders of the Polish national movement to exploit the ”Ukrainian issue“ to their own advantage. I should add that works of fiction, books of Ukrainian poetry and folk songs continued to be published. There is objective evidence that the Russian Empire was witnessing an active process of development of the Malorussian cultural identity within the greater Russian nation, which united the Velikorussians, the Malorussians and the Belorussians.


At the same time, the idea of Ukrainian people as a nation separate from the Russians started to form and gain ground among the Polish elite and a part of the Malorussian intelligentsia. Since there was no historical basis – and could not have been any, conclusions were substantiated by all sorts of concoctions, which went as far as to claim that the Ukrainians are the true Slavs and the Russians, the Muscovites, are not. Such ”hypotheses“ became increasingly used for political purposes as a tool of rivalry between European states.
For you Mum

Název „Ukrajina“ se častěji používal ve významu staroruského slova „okraina“ (periferie), které se nachází v písemných pramenech z 12. století a označovalo různá pohraniční území. A slovo „ukrajinský“, soudě podle archivních dokumentů, původně označovalo pohraničníky, kteří chránili vnější hranice.


mapa

Litevské společenství v největším rozsahu v roce 1619

mapa

Hustota obyvatelstva Commonwealthu na každé vojvodství v roce 1650Na pravém břehu, který zůstal pod Polsko-litevským společenstvím, byly obnoveny staré pořádky a zesílil sociální a náboženský útlak. Naopak pozemky na levém břehu,

vzat pod ochranu jednotného státu, zaznamenal prudký rozvoj. Masově se sem stěhovali lidé z druhého břehu Dněpru. Hledali podporu u lidí, kteří mluvili stejným jazykem a měli stejnou víru.

Během Velké severní války se Švédskem lidé v Malorossii nestáli před volbou, na koho se přiklonit.

Mazepovo povstání podporovala jen malá část kozáků. Lidé všech stavů a ​​stupňů se považovali za Rusy a pravoslavné.


Vyšší kozáci náležející k šlechtě by v Rusku dosáhli vrcholů politické, diplomatické a vojenské kariéry. Absolventi Kyjevsko-mohylské akademie hráli vedoucí roli v církevním životě.

Tak tomu bylo i v době hejtmanství – v podstatě autonomního státního útvaru se zvláštní vnitřní strukturou – a později v Ruské říši. Malorusové mnoha způsoby pomohli vybudovat velkou společnou zemi – její státnost, kulturu i vědu. Podíleli se na průzkumu a rozvoji Uralu, Sibiře, Kavkazu,a Dálný východ. Mimochodem, během sovětského období zastávali rodáci z Ukrajiny hlavní, včetně nejvyšších funkcí ve vedení jednotného státu. Stačí říci, že Nikita Chruščov a Leonid Brežněv, jejichž stranická biografie byla nejvíce spojena s Ukrajinou,

vedl Komunistickou stranu Sovětského svazu (KSSS) téměř 30 let.


Ve druhé polovině 18. století, po válkách s Osmanskou říší, Rusko začlenilo Krym a země oblasti Černého moře, která se stala známou jako Novorossiya. Byli osídleni lidmi ze všech ruských provincií.


Po rozdělení Polsko-litevského společenství získala Ruská říše zpět západní staroruské země s výjimkou Haliče a Zakarpatska, které se staly součástí Rakouského a později Rakousko-Uherského císařství.


Začlenění západních ruských zemí do jediného státu nebylo pouze výsledkem politických a diplomatických rozhodnutí. Bylo to podloženo společnou vírou, společnými kulturními tradicemi a – to bych chtěl ještě jednou zdůraznit – jazykovou podobností. Tak již na počátku 17. stol.

jeden z hierarchů uniatské církve, Joseph Rutsky, sdělil Římu, že lidé v Moscovii nazývali Rusy z polsko-litevského společenství svými bratry, že jejich psaný jazyk je naprosto identický a rozdíly v lidové mluvě jsou nepatrné. Nakreslil analogii s obyvateli Říma a Bergama.

To jsou, jak víme, střed a sever moderní Itálie.


mapa

Ukrania quae et Terra Cosaccorum cum vicinis Walachiae,Moldavsko Johann Baptiste Homann_(Norimberk,_1720)


Mnoho staletí roztříštěnosti a života v různých státech přirozeně přineslo regionální jazykové zvláštnosti, které vyústily ve vznik dialektů.

Lidová řeč obohatila spisovný jazyk. Velkou roli zde sehráli Ivan Kotljarevskij, Grigorij Skovoroda a Taras Ševčenko. Jejich díla jsou naším společným literárním a kulturním dědictvím. Taras Ševčenko psal poezii v ukrajinském jazyce a prózu převážně v ruštině. Knihy Nikolaje Gogola, ruského vlastence a rodáka z Poltavshchyny

, jsou psány rusky, hemží se maloruskými lidovými rčeními a motivy. Jak lze toto dědictví rozdělit mezi Rusko a Ukrajinu? a proč to dělat?


Jihozápadní země Ruské říše, Malorussko a Novorossija a Krym se vyvíjely jako etnicky a nábožensky různorodé entity. Krymští Tataři, Arméni, Řekové, Židé,

Žili zde Karaité, Krymčakové, Bulhaři, Poláci, Srbové, Němci a další národy. Všichni zachovali svou víru, tradice a zvyky.


mapa

1685 Moscovia Peter Schenk


Nebudu si nic idealizovat. Víme, že existoval Valuevův oběžník z roku 1863 a poté Ems Ukaz z roku 1876,který omezoval vydávání a dovoz náboženské a společensko-politické literatury v ukrajinském jazyce. Je ale důležité mít na paměti historický kontext.

Tato rozhodnutí byla přijata na pozadí dramatických událostí v Polsku a touhy vůdců polského národního hnutí využít „ukrajinskou otázku“ ve svůj vlastní prospěch. Je třeba dodat, že nadále vycházela beletrie, knihy ukrajinské poezie a lidové písně.

Existují objektivní důkazy, že Ruské impérium bylo svědkem aktivního procesu rozvoje maloruské kulturní identity v rámci většího ruského národa, který spojoval Velikorusy, Malorusy a Bělorusy.


Ve stejnou dobu,mezi polskou elitou a částí maloruské inteligence se začala formovat a prosazovat představa ukrajinského lidu jako národa odděleného od Rusů. Protože neexistoval žádný historický základ – a žádný nemohl být, závěry byly podloženy nejrůznějšími výmysly,

který zašel tak daleko, že tvrdil, že Ukrajinci jsou praví Slované a Rusové, Moskvané, nikoli. Tyto „hypotézy“ se stále více využívaly pro politické účely jako nástroj soupeření mezi evropskými státy.

18 views0 comments

Kommentare

Mit 0 von 5 Sternen bewertet.
Noch keine Ratings

Rating hinzufügen
bottom of page